pozadi01.jpg, 55kB

Vítejte na stránkách mateřské školy Jeřice

Aktuality

Zápis do Mateřské školy, Jeřice

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 proběhne dle mimořádných doporučení MŠMT

v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Zákonný zástupce v termínu doručí vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s prohlášením, že je dítě řádně očkováno, kopii očkovacího průkazu /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. 8. pěti let/ a kopii rodného listu dítěte.

Žádost a čestné prohlášení ke stažení: https://www.msjerice.cz/files/zadost-o-prijeti-ditete.pdf https://www.msjerice.cz/documents.php

Žádost lze podat datovou schránkou (ID schránky: jtuksb6), emailem s elektronickým podpisem (msjerice@seznam.cz), poštou (popř. vhodit do schránky) nebo si domluvit předem (493 696 305) osobní podání ve škole.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (narozené do 31. 8. 2017)
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 v pořadí od nejstaršího (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 a jejichž sourozenec je zapsán v naší MŠ a bude i po 1. 9. 2020 v pořadí od nejstaršího
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 v pořadí od nejstaršího

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Dítě by při nástupu do MŠ mělo být bez plen (viz školní řád).

Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno:  - 

Ošetřovné

Ošetřovné

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

 

Jak postupovat?

Pro školy/dětská zařízení a zařízení určená pro péči o závislé osoby:

Zařízení vyplní formulář, který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Tiskopisy ke stažení ZDE. Tento formulář zařízení vyplní a podepíše (v dokumentu část A) a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě. Zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá.

Pro rodiče:

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Pro zaměstnavatele:

Zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne?fbclid=IwAR1-foiRCyb5tSBOoOso27aumLxKrKudSorDjUWR2posLkYyl-0TKlJwcos

Vyvěšeno:  - 

Pozdrav ze školky

Milé děti, milí rodiče, posíláme Vám pozdrav ze školky, abyste věděli, že na Vás myslíme i v této nelehké době. Držíme Vám palce a přejeme, ať se Vám dobře daří a vše špatné se Vám vyhne. Moc se na Vás těšíme.

Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Mateřská škola v Jeřicích je venkovská jednotřídní mateřská škola s provozem od 6:30 do 16.00 hod. pro 25 dětí. Navštěvují ji dětí zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se zde děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Přirozené heterogenní společenství vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším dětem učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Pro hru dětí je určena prostorná třída a herna, kde děti mají k dispozici pestrou nabídku hraček, konstruktivních stavebnic a didaktických pomůcek. Mohou využívat počítač s výukovými programy, tělovýchovné nářadí, audiovizuální techniku nebo výtvarné a pracovní pomůcky.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1975. Od roku 2003 byly některé části školy, včetně vnitřního zařízení i hracích prvků školní zahrady postupně obnovovány. Rozsáhlejší rekonstrukcí, zaměřenou na snížení energetické náročnosti, prošla škola v rozmezí května až srpna 2017. Provedené úpravy mají příznivý vliv na kvalitu a vzhled prostředí mateřské školy, které se snažíme i nadále vylepšovat. Budova školy je přízemní a zcela bezbariérová.

Mateřská škola je částečně umístěna u hlavní komunikace v obci, ale převážná část sousedí s místní komunikací vedoucí k obecnímu hřišti a přilehlým stavením. Školní zahrada bývá využívána po celý rok. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a pomůckami na venkovní hry, pískovištěm a herními prvky, které jsou u dětí velmi oblíbené. Pro zdolávání terénu a klouzání v každém ročním období máme uměle vytvořený kopec. K venkovním hrám při nepříznivém počasí slouží také nově vydlážděná zastřešená terasa před budovou školy. Na sousedním hřišti s travnatou i asfaltovou plochou najdou děti taktéž dostatek příležitostí ke hrám a pohybovým aktivitám.

Součástí budovy školy je kuchyň, jež poskytuje stravování dětem mateřské školy, základní školy a obědy obyvatelům obce a cizím strávníkům.

Charakteristika programu

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Naše škola je místem, kde je podporována přirozená zvídavost dětí, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti lidského světa i přírody. Děti jsou vystavovány situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Samostatně přemýšlí, kladou otázky, rozhodují se a nesou za svá jednání a rozhodnutí odpovědnost.

Škola je místem bezpečným, přátelským, přijímajícím, respektujícím, podnětným a rozvíjejícím. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Vedeme děti k empatickému cítění, toleranci a sociální komunikaci. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení až na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat. Výchovně vzdělávací činnost je orientována do ucelených okruhů podzim, zima, jaro, léto. Tyto okruhy jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých zpravidla týdenních témat a obsahují pestrou vzdělávací nabídku.

 • Vnímáme, poznáváme, zkoumáme, pozorujeme a spoluvytváříme okolní svět, všichni jsme jeho součástí.
 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojili jsme se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony II.“