pozadi01.jpg, 55kB

Mateřská škola Jeřice

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 do Mateřské školy, Jeřice.

Žádám rodiče dětí, které se z jakýchkoli důvodů rozhodnou nenastoupit, aby tuto informaci neprodleně sdělili ředitelce MŠ, aby mohla být místa obsazována nepřijatými dětmi.

Bc. Jitka Dušková, ředitelka školy

Vyvěšeno:  - 

Uzavření mateřské školy o prázdninách

Mateřská škola bude v době letních prázdnin od pondělí 18. července 2022 do středy 31. srpna 2022 uzavřena.

 V červenci bude výše školného 150 Kč.

Na měsíc září se bude školné a stravné vybírat v srpnu – převodem na účet nebo 29. 8. až 31. 8. hotově (9:00 – 12:00 hod.). Výši požadované platby Vám zašleme předem na e-mail.

Přejeme vám příjemné prožití letních dnů.

Vyvěšeno:  - 

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŘICE

vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2022/2023 

dne 11. 5. 2022 od 10:00 do 16:00 hodin v Mateřské škole, Jeřice

K zápisu přineste

 • vyplněnou žádost s potvrzením lékaře o řádném očkování /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. 8. pěti let/ (Dokumenty, případně vyzvedněte před zápisem po telefonické domluvě v MŠ)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do mateřské školy

Informace:

 

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou k nahlédnutí u ředitelky MŠ nebo v části Dokumenty

K zápisu do MŠ dne 11. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu ve středu 8. 6. 2022 od 10:00 do 14:00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 8. червня 2022 з 10:00 до 14:00.

V Jeřicích dne 1. 4. 2022

                                     Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy


Vyvěšeno:  - 

Plánované akce


 • V pondělí 9. 5. pojedeme autobusem v 7:15 do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Vstupné 60 Kč/dítě + doprava
 • Ve čtvrtek 19. 5. pojedou předškolní děti a několik mladších dětí (které udrží pozornost při poslechu četby) autobusem v 9:15 do hořické knihovny na program Divoká symfonie. Program je hrazený z projektu MAP, děti budou hradit dopravu dle fakturace.
 • Ve čtvrtek 26. 5. pojedeme (pokud nebude celé dopoledne pršet) vlakem v 8:36 do Hořic na Školní statek na program Chovatelský den. Zpět přijedeme ve 12:17, poté bude podáván oběd. Děti odcházející domů po obědě můžete vyzvedávat před 13. hodinou.
 • Program lektorem zrušen. Ve čtvrtek 16. 6. v 10:30 nás ve školce navštíví David Andrš se svou Bubenickou dílnou. Děti se přesvědčí, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku, zbaví se přebytečné energie a naučí se něco nového. Budou hrát na recyklované materiály (plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek, atd.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Cena 80 Kč/dítě.
Vyvěšeno:  - 

Průvodce digitálním světem

Sdílím odkaz https://www.c-and-a.com/…ost, na průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. Najdete tam rady, jak zajistit bezpečnost dítěte na internetu, tipy na internetové stránky, které jsou vůči dětem vstřícné a nabízejí bezpečný obsah, či doporučení, jak organicky začlenit digitální technologie do chodu rodiny.

V nabídce médií pro děti naleznete zajímavé podcasty, příběhy, pohádky, vědomostní a naučné aplikace, logopedické a slovní hry, učební nabídku pro žáky ZŠ. Třeba někdo využijete.

Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Naše útulná, venkovská, jednotřídní, mateřská škola pro 26 dětí s provozem od 6:30 do 16:00 hodin se nachází v obci Jeřice, necelých 5 km od města Hořice. Je přízemní, bezbariérová, má prostornou, moderně vybavenou třídu a hernu, vlastní kuchyň a malou školní jídelnu pro žáky a zaměstnance místní základní školy. Budova z roku 1975 dostala během léta 2017 hezký nový vzhled. Z dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti“ byla kompletně zrekonstruována.

K pobytu venku nám slouží krásná prostorná zahrada. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a sportovními pomůckami, pískovištěm, sestavou průlezek se skluzavkou, houpačkou, špalkovou cestičkou, vrbovým týpí a bylinkovou zahrádkou. K jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech využívají děti naše dopravní hřiště a pro zdolávání terénu a klouzání v každé roční době se skvěle hodí uměle vytvořený kopec. Výhodou školy je umístění vedle obecního hřiště, což přináší další příležitosti ke hrám a pohybovým aktivitám.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Jeřic, z Dolních Černůtek a ze spádové obce Rašín, ale v případě volné kapacity i děti z okolních obcí ve věku od dvou do šesti let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se u nás děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Věkově smíšený kolektiv dětí vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Jaká jsme školka

Jsme jedinou mateřskou školou v obci, školou pro všechny „naše“ děti, proto se nesnažíme být úzce zaměřenou školou, ale chceme, aby u nás všechny děti našly to, co je zajímá, co je baví, chodily sem rády, cítily se tady bezpečně a příjemně, těšily se na kamarády, na nás, na nové zážitky, na každý den i na to, co zajímavého přinese.

Jsme škola:

 • s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost z našeho okolí
 • která se zaměřuje na maximální rozvoj každého dítěte s uplatňováním individuálního přístupu
 • která se snaží vytvářet kvalitní základy pro další vzdělávání a praktický život
 • jejímiž základními hodnotami jsou šťastné děti, spokojení rodiče a spokojení zaměstnanci

Výchova a vzdělávání

Hlavními motty našeho školního vzdělávacího programu „Otvíráme dětem svět“ jsou citáty:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Konfucius

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Podporujeme přirozenou zvídavost dětí, snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti, vztahy a souvislosti lidského světa i přírody. Vystavujeme děti situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat.

Chceme být stále lepším místem pro šťastné dětství a dobrý start našich dětí.

 • pracovat na sobě i na prostředí školy
 • rozvíjet přátelské vztahy uvnitř školy i v okolí
 • vytvářet klidné a bezpečné prostředí
 • rozvíjet zručnost, praktické dovednosti, logické myšlení a samostatné uvažování, kreativitu a estetické vnímání dětí
 • podporovat kladný vztah k přírodě, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • připravit děti na vstup do základní školy

Co dalšího nabízíme a co se nám daří

 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojujeme se do projektů „Se Sokolem do života a Zdravá 5“.
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony III“ , získali finance na školního asistenta a projektový den.
 • Spolupracujeme s MAP Hořice, využíváme jejich nabídek vzdělávacích programů.
 • Získali jsme dotaci na pořízení vybavení (venkovní dílnu a manipulační stěnu) pro rozvoj polytechnických dovedností dětí.
 • Spolupracujeme s obcí a základní školou, jezdíme společně na výlety financované obcí.
 • Využíváme zajímavé nabídky a příležitosti k obohacení vzdělávacího programu.
 • Každoročně připravujeme vánoční program pro veřejnost.
 • Máme své tradiční akce ve školce.