pozadi01.jpg, 55kB

Vítejte na stránkách mateřské školy Jeřice

Aktuality

Besídka s rozloučením s předškoláky

Ve středu 5. června v 15 hodin se v mateřské škole koná besídka s rozloučením s předškoláky. Těšíme se na vaši návštěvu, jste srdečně zváni.
Z akce bude pořízen záznam na DVD, který si dle zájmu můžete objednat.

Vyvěšeno:  - 

Zpátky do pravěku

Milí rodiče, plánujeme, že se v závěru letošního školního roku vydáme místo k Indiánům do pravěku. Abychom se pravěku co nejvíce přiblížili, proměníme se v pralidi. Připravte, prosím, vašim dětem nějaké staré jednobarevné tričko (nejlépe v přírodních barvách), které si bude smět nastříhat a ozdobit. Děkujeme za ochotu.

Vyvěšeno:  - 

Informace o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy, Jeřice na školní rok 2019/2020

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem v pořadí dle předem stanovených kritérií:

9, 3, 1, 4, 5, 7, 2, 6

Třída Mateřské školy, Jeřice se ve školním roce 2019/2020 naplňuje do počtu 26 dětí.

Zobrazit/stáhnout jako dokument PDF.

Vyvěšeno:  - 

Nejnovější fotogalerie

Základní údaje o škole

Mateřská škola v Jeřicích je venkovská jednotřídní mateřská škola s provozem od 6:30 do 15:30 hod. pro 25 dětí. Navštěvují ji dětí zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se zde děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Přirozené heterogenní společenství vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším dětem učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Pro hru dětí je určena prostorná třída a herna, kde děti mají k dispozici pestrou nabídku hraček, konstruktivních stavebnic a didaktických pomůcek. Mohou využívat počítač s výukovými programy, tělovýchovné nářadí, audiovizuální techniku nebo výtvarné a pracovní pomůcky.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1975. Od roku 2003 byly některé části školy, včetně vnitřního zařízení i hracích prvků školní zahrady postupně obnovovány. Rozsáhlejší rekonstrukcí, zaměřenou na snížení energetické náročnosti, prošla škola v rozmezí května až srpna 2017. Provedené úpravy mají příznivý vliv na kvalitu a vzhled prostředí mateřské školy, které se snažíme i nadále vylepšovat. Budova školy je přízemní a zcela bezbariérová.

Mateřská škola je částečně umístěna u hlavní komunikace v obci, ale převážná část sousedí s místní komunikací vedoucí k obecnímu hřišti a přilehlým stavením. Školní zahrada bývá využívána po celý rok. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a pomůckami na venkovní hry, pískovištěm a herními prvky, které jsou u dětí velmi oblíbené. Pro zdolávání terénu a klouzání v každém ročním období máme uměle vytvořený kopec. K venkovním hrám při nepříznivém počasí slouží také nově vydlážděná zastřešená terasa před budovou školy. Na sousedním hřišti s travnatou i asfaltovou plochou najdou děti taktéž dostatek příležitostí ke hrám a pohybovým aktivitám.

Součástí budovy školy je kuchyň, jež poskytuje stravování dětem mateřské školy, základní školy a obědy obyvatelům obce a cizím strávníkům.

Charakteristika programu

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Naše škola je místem, kde je podporována přirozená zvídavost dětí, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti lidského světa i přírody. Děti jsou vystavovány situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Samostatně přemýšlí, kladou otázky, rozhodují se a nesou za svá jednání a rozhodnutí odpovědnost.

Škola je místem bezpečným, přátelským, přijímajícím, respektujícím, podnětným a rozvíjejícím. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Vedeme děti k empatickému cítění, toleranci a sociální komunikaci. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení až na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat. Výchovně vzdělávací činnost je orientována do ucelených okruhů podzim, zima, jaro, léto. Tyto okruhy jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých zpravidla týdenních témat a obsahují pestrou vzdělávací nabídku.

Zaměření mateřské školy

  • Vnímáme, poznáváme, zkoumáme, pozorujeme a spoluvytváříme okolní svět, všichni jsme jeho součástí.
  • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
  • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
  • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
  • Zapojili jsme se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
  • Zapojili jsme se do projektu „Šablony II.“
Administrace | design zaměstnanci a děti MŠ Jeřice © 2010 - 2019