pozadi01.jpg, 55kB

Mateřská škola Jeřice

Aktuality

Hledáme učitelku

Hledáme šikovnou kvalifikovanou učitelku na zkrácený úvazek 40%. Nástup od září 2020.

Vyvěšeno:  - 

Oznámení rodičům

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020

Při prvním vstupu do mateřské školy po přerušení provozu je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

Bez podepsání prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy!


1.     Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé (bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, teplota). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

2.     V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude rodič neprodleně telefonicky kontaktován a vyzván k okamžitému odvedení dítěte.

3.     U dětí, které trpí alergií, je nutné písemné potvrzení od lékaře, že je projev rýmy a kašle alergického původu.

4.     Při cestě do školy i ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládními opatřeními.

5.     Před použitím zvonku a vstupem do mateřské školy, si pečlivě vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je umístěna na okně u dveří. Poučte vaše dítě o bezpečném používání dezinfekce.

6.     Doprovázející osoba po zazvonění a následném vyzvání nahlásí do komunikátoru, koho přivádí (nenechávejte zvonit děti).

7.     Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce pouze po nezbytně nutnou dobu.

8.     Před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a mýdlem (procvičujte doma správný hygienický postup). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umývárny. Na dítě dohlédne pedagog.

9.     Je také zakázáno vstupovat do prostoru školní jídelny. Výjimkou je placení stravného v kanceláři školní jídelny, preferujeme však placení stravného převodem na účet.

10. Nedoporučujeme, aby si děti do MŠ nosily hračky ani jiné předměty.

11. Dejte dítěti do podepsaného sáčku v šatně 1 roušku pro případ výskytu respiračního onemocnění v kolektivu.

12. Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je nezbytné pouze při kontaktu na vzdálenost kratší než 2 m v budově školy s doprovázející nebo jinou osobou.

13. Upřednostňujte telefonické nebo elektronické odhlašování dětí.


Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali.


V Jeřicích dne 15. 5. 2020                       Bc. Jitka Dušková, ředitelka MŠ Jeřice


Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Naše útulná, venkovská, jednotřídní, mateřská škola pro 26 dětí s provozem od 6:30 do 16:00 hodin se nachází v obci Jeřice, necelých 5 km od města Hořice. Je přízemní, bezbariérová, má prostornou, moderně vybavenou třídu a hernu, vlastní kuchyň a malou školní jídelnu pro žáky a zaměstnance místní základní školy. Budova z roku 1975 dostala během léta 2017 hezký nový vzhled. Z dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti“ byla kompletně zrekonstruována.

K pobytu venku nám slouží krásná prostorná zahrada. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a sportovními pomůckami, pískovištěm, sestavou průlezek se skluzavkou, houpačkou, špalkovou cestičkou, vrbovým týpí a bylinkovou zahrádkou. K jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech využívají děti naše dopravní hřiště a pro zdolávání terénu a klouzání v každé roční době se skvěle hodí uměle vytvořený kopec. Výhodou školy je umístění vedle obecního hřiště, což přináší další příležitosti ke hrám a pohybovým aktivitám.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Jeřic, z Dolních Černůtek a ze spádové obce Rašín, ale v případě volné kapacity i děti z okolních obcí ve věku od dvou do šesti let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se u nás děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Věkově smíšený kolektiv dětí vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Jaká jsme školka

Jsme jedinou mateřskou školou v obci, školou pro všechny „naše“ děti, proto se nesnažíme být úzce zaměřenou školou, ale chceme, aby u nás všechny děti našly to, co je zajímá, co je baví, chodily sem rády, cítily se tady bezpečně a příjemně, těšily se na kamarády, na nás, na nové zážitky, na každý den i na to, co zajímavého přinese.

Jsme škola:

 • s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost z našeho okolí
 • která se zaměřuje na maximální rozvoj každého dítěte s uplatňováním individuálního přístupu
 • která se snaží vytvářet kvalitní základy pro další vzdělávání a praktický život
 • jejímiž základními hodnotami jsou šťastné děti, spokojení rodiče a spokojení zaměstnanci

Výchova a vzdělávání

Hlavními motty našeho školního vzdělávacího programu „Otvíráme dětem svět“ jsou citáty:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Konfucius

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Podporujeme přirozenou zvídavost dětí, snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti, vztahy a souvislosti lidského světa i přírody. Vystavujeme děti situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat.

Chceme být stále lepším místem pro šťastné dětství a dobrý start našich dětí.

 • pracovat na sobě i na prostředí školy
 • rozvíjet přátelské vztahy uvnitř školy i v okolí
 • vytvářet klidné a bezpečné prostředí
 • rozvíjet zručnost, praktické dovednosti, logické myšlení a samostatné uvažování, kreativitu a estetické vnímání dětí
 • podporovat kladný vztah k přírodě, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • připravit děti na vstup do základní školy

Co dalšího nabízíme a co se nám daří

 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojujeme se do projektů „Se Sokolem do života a Zdravá 5“.
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony II“, získali finance na chůvu a projektové dny. Plánujeme využít „Šablony III“.
 • Spolupracujeme s MAP Hořice, využíváme jejich nabídek vzdělávacích programů.
 • Získali jsme dotaci na pořízení vybavení (venkovní dílnu a manipulační stěnu) pro rozvoj polytechnických dovedností dětí.
 • Spolupracujeme s obcí a základní školou, jezdíme společně na výlety financované obcí.
 • Využíváme zajímavé nabídky a příležitosti k obohacení vzdělávacího programu.
 • Každoročně připravujeme vánoční program pro veřejnost.
 • Máme své tradiční akce ve školce.