pozadi01.jpg, 55kB

Mateřská škola Jeřice

Aktuality

Fotky z velikonoční cestičky

Moc děkujeme za vaše fotky z velikonoční cestičky, díky kterým jsme spolu i v této době. Krásný pozdrav všem dětem, těšíme se na vás.

Spuštění PowerPoint: Prezentace (na liště), v levém rohu nad obrázkem - Od začátku

Vyvěšeno:  - 

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘICE

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Proběhne v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021

Vyplněnou žádost (ke stažení v dokumentech nebo k vyzvednutí v MŠ) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

1.     osobním podáním po telefonické domluvě (493 696 305) v pracovních dnech od

 3. 5. 2021 do 14. 5. v ředitelně školy,

2.     do datové schránky školy jtuksb6,

3.     e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce msjerice@seznam.cz, bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží, 

4.     poštou (rozhodující je datum podání).

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

·        Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s doložením řádného očkování dítěte (potvrzení vydá lékař) /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. 8. pěti let/

·        Rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii

·        Průkaz totožnosti zákonného zástupce nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na dveřích školy dne 24. 5. 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy (msjerice@seznam.cz, 493696305) 20. 5. 2020 od 9:30 do 11:30 hod. 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (narozené do 31. 8. 2018)
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího (narozené od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018)
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 a jejichž sourozenec je zapsán v naší MŠ a bude i po 1. 9. 2021 v pořadí od nejstaršího
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2022 v pořadí od nejstaršího

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let se počet přijímaných dětí bude snižovat (§2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy                       Vyvěšeno: 15. 3. 2021 - 24. 5. 2021


Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Naše útulná, venkovská, jednotřídní, mateřská škola pro 26 dětí s provozem od 6:30 do 16:00 hodin se nachází v obci Jeřice, necelých 5 km od města Hořice. Je přízemní, bezbariérová, má prostornou, moderně vybavenou třídu a hernu, vlastní kuchyň a malou školní jídelnu pro žáky a zaměstnance místní základní školy. Budova z roku 1975 dostala během léta 2017 hezký nový vzhled. Z dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti“ byla kompletně zrekonstruována.

K pobytu venku nám slouží krásná prostorná zahrada. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a sportovními pomůckami, pískovištěm, sestavou průlezek se skluzavkou, houpačkou, špalkovou cestičkou, vrbovým týpí a bylinkovou zahrádkou. K jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech využívají děti naše dopravní hřiště a pro zdolávání terénu a klouzání v každé roční době se skvěle hodí uměle vytvořený kopec. Výhodou školy je umístění vedle obecního hřiště, což přináší další příležitosti ke hrám a pohybovým aktivitám.

Mateřskou školu navštěvují nejen děti z Jeřic, z Dolních Černůtek a ze spádové obce Rašín, ale v případě volné kapacity i děti z okolních obcí ve věku od dvou do šesti let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se u nás děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Věkově smíšený kolektiv dětí vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Jaká jsme školka

Jsme jedinou mateřskou školou v obci, školou pro všechny „naše“ děti, proto se nesnažíme být úzce zaměřenou školou, ale chceme, aby u nás všechny děti našly to, co je zajímá, co je baví, chodily sem rády, cítily se tady bezpečně a příjemně, těšily se na kamarády, na nás, na nové zážitky, na každý den i na to, co zajímavého přinese.

Jsme škola:

 • s otevřenou náručí pro všechny děti, rodiče i veřejnost z našeho okolí
 • která se zaměřuje na maximální rozvoj každého dítěte s uplatňováním individuálního přístupu
 • která se snaží vytvářet kvalitní základy pro další vzdělávání a praktický život
 • jejímiž základními hodnotami jsou šťastné děti, spokojení rodiče a spokojení zaměstnanci

Výchova a vzdělávání

Hlavními motty našeho školního vzdělávacího programu „Otvíráme dětem svět“ jsou citáty:

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Konfucius

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Podporujeme přirozenou zvídavost dětí, snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti, vztahy a souvislosti lidského světa i přírody. Vystavujeme děti situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat.

Chceme být stále lepším místem pro šťastné dětství a dobrý start našich dětí.

 • pracovat na sobě i na prostředí školy
 • rozvíjet přátelské vztahy uvnitř školy i v okolí
 • vytvářet klidné a bezpečné prostředí
 • rozvíjet zručnost, praktické dovednosti, logické myšlení a samostatné uvažování, kreativitu a estetické vnímání dětí
 • podporovat kladný vztah k přírodě, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí
 • vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • připravit děti na vstup do základní školy

Co dalšího nabízíme a co se nám daří

 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojujeme se do projektů „Se Sokolem do života a Zdravá 5“.
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony III“ , získali finance na školního asistenta a projektový den.
 • Spolupracujeme s MAP Hořice, využíváme jejich nabídek vzdělávacích programů.
 • Získali jsme dotaci na pořízení vybavení (venkovní dílnu a manipulační stěnu) pro rozvoj polytechnických dovedností dětí.
 • Spolupracujeme s obcí a základní školou, jezdíme společně na výlety financované obcí.
 • Využíváme zajímavé nabídky a příležitosti k obohacení vzdělávacího programu.
 • Každoročně připravujeme vánoční program pro veřejnost.
 • Máme své tradiční akce ve školce.