pozadi01.jpg, 55kB

Vítejte na stránkách mateřské školy Jeřice

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

Informace o výsledcích přijímacího řízení

do Mateřské školy, Jeřice na školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí pod registračním číslem v pořadí dle předem stanovených kritérií:

3

4

Třída Mateřské školy, Jeřice se ve školním roce 2020/2021 naplňuje do počtu 24 dětí s udělenou výjimkou na 26 - v souvislosti s ustanovením čl. 1, bodu 9, odst. 7 vyhlášky č. 151/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (snižování počtu dětí ve třídě v případě zařazení dětí mladších tří let).

 Bc. Jitka Dušková, ředitelka Mateřské školy, Jeřice

Zveřejněno 26. 5. 2020

Vyvěšeno:  - 

Oznámení rodičům

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Mateřská škola bude v provozu od 25. 5. 2020

Při prvním vstupu do mateřské školy po přerušení provozu je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

Bez podepsání prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy!


1.     Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé (bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, teplota). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

2.     V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude rodič neprodleně telefonicky kontaktován a vyzván k okamžitému odvedení dítěte.

3.     U dětí, které trpí alergií, je nutné písemné potvrzení od lékaře, že je projev rýmy a kašle alergického původu.

4.     Při cestě do školy i ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládními opatřeními.

5.     Před použitím zvonku a vstupem do mateřské školy, si pečlivě vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je umístěna na okně u dveří. Poučte vaše dítě o bezpečném používání dezinfekce.

6.     Doprovázející osoba po zazvonění a následném vyzvání nahlásí do komunikátoru, koho přivádí (nenechávejte zvonit děti).

7.     Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce pouze po nezbytně nutnou dobu.

8.     Před vstupem do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a mýdlem (procvičujte doma správný hygienický postup). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umývárny. Na dítě dohlédne pedagog.

9.     Je také zakázáno vstupovat do prostoru školní jídelny. Výjimkou je placení stravného v kanceláři školní jídelny, preferujeme však placení stravného převodem na účet.

10. Nedoporučujeme, aby si děti do MŠ nosily hračky ani jiné předměty.

11. Dejte dítěti do podepsaného sáčku v šatně 1 roušku pro případ výskytu respiračního onemocnění v kolektivu.

12. Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je nezbytné pouze při kontaktu na vzdálenost kratší než 2 m v budově školy s doprovázející nebo jinou osobou.

13. Upřednostňujte telefonické nebo elektronické odhlašování dětí.


Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali.


V Jeřicích dne 15. 5. 2020                       Bc. Jitka Dušková, ředitelka MŠ Jeřice


Vyvěšeno:  - 

Metodika k obnovení provozu

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Úvod

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • ·        Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • ·        Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).


Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

·        Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

·        Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

·        Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

·        Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

·        Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

·        Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.

Ve třídě

·        Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

·        Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

·        Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.

·        Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

·        Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

·        Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1.     Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2.     Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3.     Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4.     Porucha imunitního systému, např.

a.      při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b.     při protinádorové léčbě,

c.      po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5.     Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6.     Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7.     Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8.     Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

·        písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

·        písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Co připravit před znovuotevřením školy

·        Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

·        Škola by měla včas informovat zákonné zástupce dětí o organizaci předškolního vzdělávání a dalších souvislostech:

a.      povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení https://www.msjerice.cz/files/%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf,

b.     provozu školy a hygienických opatřeních.

Dle metodiky MŠMT upravila Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno:  - 

Výtvarná soutěž

Neseďte jen tak doma!

Vezměte tužky, pastelky, vodovky či akrylové barvy, voskovky nebo suché pastely, olejové barvy či tempery a pojďte společně kreslit a malovat!

Kreslím, tedy jsem!

Super výzva pro malé i velké - do konce května 2020

 • 3 věkové kategorie: MŠ, I. stupeň ZŠ, II stupeň ZŠ
 • 2 témata
 • Zpracování volné (lze i komiks), rozměr obrázku A4
 • Každý obrázek je nutné na zadní straně označit jménem, příjmením, názvem školy a třídou, adresou, popř. emailem (zákonný zástupce)

1)    Co je prima na nouzovém stavu?

Koronavir. Slovo, které nyní skloňují všichni a všude. Vážné tváře politiků ukrytých za rouškami, stále vyšší čísla nakažených u nás i ve světě. Zavřené školy, obchody, kina, divadla. Chybí nám setkávání s kamarády, výlety. Všechny dobré filmy už byly shlédnuty, knížky přečteny. Co dál?

Ale každá mince má dvě strany. A nebo jinak: Všechno zlé je k něčemu dobré. A to je právě naše téma k výtvarnému zpracování. Co dobrého, nového, jiného Ti přinesl Koronavir? O co Tě naopak připravil? Obrázek lze doplnit o krátký, vysvětlující text v rozsahu max. 50 znaků - 4-5 vět.

2)    Kámen - tradice i bohatství

Náš domov se nachází v území bohatém na pískovec. Již od nepaměti se tu těží kámen v mnohých okolních lomech.

Kde se tu vzal? Kde všude ho můžeme vidět (křížky a sochy ve volné přírodě i obcích, smírčí kříže, hraniční mezníky neznámých autorů nebo velká díla slavných mistrů)? Sochaři z něj tvoří umělecká díla, zedníci ho využívají při stavbách, odvážní se ho pokoušejí slézt.

Kde ve svém okolí vidíš pískovec? Je z čeho vybírat. Pojď do toho s námi a nakresli, co Tě nejvíce zaujalo.

Obrázky můžete zaslat na MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39, 508 01 Hořice nebo vhodit do schránky nejbližší školy. Obálku v levém horním rohu označit: KRESLÍM, TEDY JSEM!

 Zasláním díla do soutěže souhlasí autor a jeho zákonný zástupce s tím, že může být zveřejněno a budou zpracována osobní data autora. Jejich správcem je MAS Podchlumí, z.s.; projekt MAP pro ORP Hořice II.


Vyvěšeno:  - 

Zápis do Mateřské školy, Jeřice

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 proběhne dle mimořádných doporučení MŠMT

v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Zákonný zástupce v termínu doručí vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s prohlášením, že je dítě řádně očkováno, kopii očkovacího průkazu /nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním, které dosáhnou do 31. 8. pěti let/ a kopii rodného listu dítěte.

Žádost a čestné prohlášení ke stažení: https://www.msjerice.cz/files/zadost-o-prijeti-ditete.pdf https://www.msjerice.cz/documents.php

Žádost lze podat datovou schránkou (ID schránky: jtuksb6), emailem s elektronickým podpisem (msjerice@seznam.cz), poštou (popř. vhodit do schránky) nebo si domluvit předem (493 696 305) osobní podání ve škole.

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na dveřích školy dne 2. 6. 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy (msjerice@seznam.cz, 493696305)  26. 5. 2020 od 10:00 do 13:00 hod. 

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (narozené do 31. 8. 2017)
 • Děti, s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 v pořadí od nejstaršího (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 a jejichž sourozenec je zapsán v naší MŠ a bude i po 1. 9. 2020 v pořadí od nejstaršího
 • Děti, které nemají trvalé bydliště v příslušném školském obvodu mateřské školy, dosáhnou třetího roku věku do 31. 8. 2021 v pořadí od nejstaršího

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat. Změna ve znění §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. platná od 01.09.2020 (ustanoveno vyhl. č. 151/2018 Sb.)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Bc. Jitka Dušková, ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno:  - 

Základní údaje o škole

Mateřská škola v Jeřicích je venkovská jednotřídní mateřská škola s provozem od 6:30 do 16.00 hod. pro 25 dětí. Navštěvují ji dětí zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let. Nabízí téměř rodinné prostředí s přátelskou atmosférou, v němž má každý své místo, svá práva a je jeho součástí. Snažíme se, aby se zde děti cítily příjemně a pobývaly zde rády.

Přirozené heterogenní společenství vytváří rozmanité sociální vztahy, umožňuje mladším dětem učit se od starších, a naopak starším být prospěšný a nápomocný mladším. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné ohleduplnosti, ale zároveň jim jsou nabízeny činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem, rozvíjející jejich potenciál.

Pro hru dětí je určena prostorná třída a herna, kde děti mají k dispozici pestrou nabídku hraček, konstruktivních stavebnic a didaktických pomůcek. Mohou využívat počítač s výukovými programy, tělovýchovné nářadí, audiovizuální techniku nebo výtvarné a pracovní pomůcky.

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1975. Od roku 2003 byly některé části školy, včetně vnitřního zařízení i hracích prvků školní zahrady postupně obnovovány. Rozsáhlejší rekonstrukcí, zaměřenou na snížení energetické náročnosti, prošla škola v rozmezí května až srpna 2017. Provedené úpravy mají příznivý vliv na kvalitu a vzhled prostředí mateřské školy, které se snažíme i nadále vylepšovat. Budova školy je přízemní a zcela bezbariérová.

Mateřská škola je částečně umístěna u hlavní komunikace v obci, ale převážná část sousedí s místní komunikací vedoucí k obecnímu hřišti a přilehlým stavením. Školní zahrada bývá využívána po celý rok. Je vybavena zahradním domkem s hračkami a pomůckami na venkovní hry, pískovištěm a herními prvky, které jsou u dětí velmi oblíbené. Pro zdolávání terénu a klouzání v každém ročním období máme uměle vytvořený kopec. K venkovním hrám při nepříznivém počasí slouží také nově vydlážděná zastřešená terasa před budovou školy. Na sousedním hřišti s travnatou i asfaltovou plochou najdou děti taktéž dostatek příležitostí ke hrám a pohybovým aktivitám.

Součástí budovy školy je kuchyň, jež poskytuje stravování dětem mateřské školy, základní školy a obědy obyvatelům obce a cizím strávníkům.

Charakteristika programu

„Děti se učí nejlépe, pokud je podporujeme v jejich vlastním zkoumání a objevování a jednáme-li s nimi jako s osobnostmi s jedinečnými názory, zkušenostmi a nadáním…“

Pike, Selby, Globální výchova

Naše škola je místem, kde je podporována přirozená zvídavost dětí, chuť poznávat a zkoumat zákonitosti lidského světa i přírody. Děti jsou vystavovány situacím, které mají vliv na formování jejich morálních hodnot a postojů k okolnímu světu. Samostatně přemýšlí, kladou otázky, rozhodují se a nesou za svá jednání a rozhodnutí odpovědnost.

Škola je místem bezpečným, přátelským, přijímajícím, respektujícím, podnětným a rozvíjejícím. Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jednáme s ním vřele, laskavě a hledáme cesty k jeho růstu. Vedeme děti k empatickému cítění, toleranci a sociální komunikaci. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby každé dítě mohlo dojít ve svém učení až na úroveň, kdy je schopno to, co se naučilo, také používat. Výchovně vzdělávací činnost je orientována do ucelených okruhů podzim, zima, jaro, léto. Tyto okruhy jsou podrobně rozpracovány do jednotlivých zpravidla týdenních témat a obsahují pestrou vzdělávací nabídku.

 • Vnímáme, poznáváme, zkoumáme, pozorujeme a spoluvytváříme okolní svět, všichni jsme jeho součástí.
 • Předškolní děti se mohou učit hrát na flétnu.
 • Seznamujeme děti s anglickým jazykem.
 • Každoročně absolvujeme kurz plavání ve spolupráci s Plaveckou školou v Hořicích.
 • Zapojili jsme se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
 • Zapojili jsme se do projektu „Šablony II.“