pozadi03.jpg, 46kB

Školní vzdělávací program

Hlavní myšlenka našeho školního vzdělávacího programu „Otvíráme dětem svět“ vyplývá z jeho názvu. Chceme dětem otevřít svět, ve kterém se budou umět orientovat, nebude jim lhostejný a nebudou jim lhostejní ani ostatní lidé. Budou se umět prosadit, postarat se o sebe a jít za svým cílem, ale i spolupracovat a pomoci druhým. Chceme, aby si děti uvědomovaly, že mají možnost svou budoucnost a životní situaci ovlivňovat, že za to, jak se rozhodnou a co udělají, ponesou také odpovědnost.

„Otvíráme dětem svět, jako pohádkovou knížku, spolu budeme: přemýšlet, dívat se, poslouchat, pozorovat, prožívat, pomáhat, hledat, objevovat, tvořit, poznávat… překonávat vlastní výšku“

Věž

Osobnostní růst dítěte přirovnáváme k věži, při jejímž zdolávání budeme postupně otvírat jednotlivá okénka integrovaných bloků, kterými nahlédneme do reality života. Naše cesta za poznáním dovede každého dle jeho možností, ale přitom všechny společně až na pomyslný vrchol. Pohádková knížka je jakýmsi symbolem srozumitelnosti, neboť nás provází celým předškolním obdobím. Pohádka vnáší smysl a řád do dětem původně nesrozumitelného světa, je cestou k dětskému chápání.

Náš školní vzdělávací program obsahuje šest integrovaných bloků. Ty jsou dále rozpracovány do jednotlivých tematických celků, z kterých je vybíráno s přihlédnutím k aktuální situaci a zájmu dětí.
Celá verze školního vzdělávacího programu je k dispozici v mateřské škole.

INTEGROVANÉ BLOKY

1. OKÉNKEM DO ŠKOLKY

Okénko do školky

Záměrem bloku je usnadnit nově příchozím dětem vstup do mateřské školy, seznámit je s novým prostředím, dětmi i dospělými a pomoci jim přijmout základní pravidla a režim mateřské školy. Společně vytvořit pravidla soužití a dbát na jejich dodržování. Rozvíjet sebeobslužné, praktické a komunikační dovednosti, podporovat dětská přátelství a navazování sociálních kontaktů.

U nás ve školce
Seznámit nové děti s prostředím mateřské školy a s režimem dne, vytvářet hygienické návyky, pravidla soužití a bezpečného chování. Odstraňovat strach z neznámého prostředí.

To jsem já, to jsi ty
Podporovat dětská přátelství, komunikaci a navazování sociálních kontaktů.

Už vím, co dělat
Upevňovat zdravé hygienické návyky, chránit své bezpečí a zdraví před úrazem, seznamovat se s pravidly platnými v mateřské škole, při pobytu na zahradě i na vycházkách do okolí.

2. OKÉNKEM DO PŘÍRODY

Okénko do přírody

Záměrem bloku je aktivně vnímat přirozené změny v přírodě související s ročním obdobím, prohloubit a upevnit poznatky o přírodě a jejím významu pro nás. Zaměříme se na podzimní plody, léčivé byliny a jejich účinek na zdraví, zjistíme, co přináší počasí v každé roční době a jak ovlivňuje život zvířat. Budeme si užívat zimních radovánek, avšak s vědomím, jak při nich chránit své zdraví a bezpečí a jak se ve vypjatých chvílích zachovat. S přírodou se aktivně seznámíme při pobytu v blízkém prostředí i na vycházkách do okolí.

Dary naší zahrádky
Pozorovat vliv ročního období na zrání ovoce a zeleniny, poznávat a pojmenovat některé druhy, získávat poznatky o sklizni, zpracování a uchování ovoce a zeleniny.

Podzim v lese a na poli
Seznámit děti s typickými znaky podzimu ve spojení se změnami v okolní přírodě a v lese.

Dráčkův podzim
Rozšiřovat dětské povědomí o podzimní přírodě, pozorovat vliv ročního období na počasí, všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn v okolní přírodě.

Zvířátka na podzim
Poznávat domácí, hospodářská a hlavně volně žijící zvířata, uvědomit si, jak roční období ovlivňuje jejich život, jakým způsobem se na nadcházející období připravují.

Podzim a zdraví
Pozorovat vliv ročního období na naše zdraví, vést děti k ochraně svého zdraví a zdravému životnímu stylu. Upevňovat hygienické návyky, seznámit se s tím, co má pozitivní vliv na naše zdraví, dokázat čerpat z darů přírody.

Zimní čarování
Rozšiřovat dětské povědomí o zimní přírodě, označovat přírodní jevy, vnímat přirozené změny v přírodě, pozorovat vztah ročního období k určitému počasí, vliv na živou i neživou přírodu. Seznámit děti s charakteristickými znaky zimy.

Zvířata v zimě
Vést děti k ochraně přírody a k pochopení významu péče o volně žijící zvířata a ptáky v zimě. Poznávat některá volně žijící zvířata a ptáky, způsob jejich přezimování.

Děti v zimě
Podporovat vztah dětí k pohybovým aktivitám v zimním období. Upozorňovat je na možná nebezpečí, poučit je, jak chránit své zdraví a bezpečí a jak se ve vypjatých chvílích zachovat.

Jarní probouzení
Poznávat vliv ročního období na živou i neživou přírodu, vnímat přirozené změny v přírodě, krásu probouzejícího se jara. Pozorovat první jarní rostliny, vliv tepla a světla na jejich růst. Učit se přírodu neničit, ale chránit.

Bylinková zahrádka-projekt
Podněcovat děti k ochraně přírody, pozitivním postojům k životnímu prostředí a pochopení souvislostí vztahu člověka a přírody v oblasti péče o zdraví. Poznávat bylinky v přírodě i na zahrádce, pečovat o ně a následně je umět zpracovat a použít.

Na tom našem dvoře
Seznámit děti s některými druhy domácích a hospodářských zvířat, správně je i jejich mláďata pojmenovat, zjistit, čím se živí, jak se dorozumívají a jaký z nich máme užitek.

Zvířata kolem nás
Poznávat život zvířat ve volné přírodě, uvědomovat si význam životního prostředí a získávat potřebu ho chránit. Rozšiřovat poznatky o volně žijících zvířatech prostřednictvím her a vlastních prožitků.

Co se děje v trávě
Podporovat kladný vztah dětí k přírodě, posilovat potřebu kontaktu s přírodou, učit je všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Vnímat, jak jsou tito živočichové malí a zranitelní, rozvíjet empatické cítění a chování.

3. OKÉNKEM DO POHÁDKY

Okénko do pohádky

Záměrem bloku je detailně děti seznámit s některými pohádkami, využít jejich skrytého významu a poselství k formování morálních hodnot a citovému prožitku. Prostřednictvím pohádek povedeme děti k pochopení dobra a zla, charakteristických vlastností hrdinů a vyvození mravního ponaučení.

O veliké řepě
Rozvíjet schopnost být pozorný, ohleduplný a citlivý k ostatním, soucítit s druhými a být schopen jim pomoci. Využít pohádky k formování postojů a hodnot, učit děti problémové situace řešit.

Tři medvědi
Pomocí pohádky vyvodit mravní ponaučení související s reálným životem - chránit své soukromí, respektovat druhé, nebrat, co nám nepatří, řešit problémové situace, domluvit se. Seznámit děti s některými matematickými pojmy.

Pohádka dle výběru – Tři prasátka, Otesánek, O neposlušných kůzlátkách…
Seznámit děti s některou klasickou pohádkou a využít jejího skrytého poselství - práce kvapná málo platná, zodpovědnost, zdravé stravovací návyky, důvěra, bezpečí apod.

O pejskovi a kočičce
Seznámit děti s knihou Josefa Čapka a s profesí spisovatele. Pomocí příběhů pejska a kočičky učit děti chápat vtip, rozlišovat realitu od fantazie, dobro a zlo, rozvíjet schopnost být pozorný, ohleduplný a citlivý k ostatním, přijmout jejich odlišnosti a je-li třeba, umět pomoci.

Čert a Káča
Pomocí pohádky navodit předvánoční atmosféru spojenou s našimi lidovými tradicemi. Učit děti rozlišovat dobro a zlo, vhodné a nevhodné chování a zamýšlet se nad napravováním chyb. Rozvíjet fantazii, představivost, tvůrčí myšlení a tvořivost.

4. OKÉNKEM ZA NAŠIMI TRADICEMI

Okénkem za našimi tradicemi

Záměrem bloku je seznámit děti s českými tradicemi a zvyky, vytvářet povědomí o tradicích jiných národů a zamýšlet se nad jejich vzájemnými odlišnostmi. Navodit příjemnou předvánoční atmosféru, zapojit se do kulturního dění v obci, připravit veřejné vánoční vystoupení, pomoci dětem vyrovnávat se s pocity obav, nejistoty a spoluprožívat radost s ostatními. Seznámit se s tradicemi a zvyky velikonočních svátků a užít si zábavy, čar a kouzel jako čarodějnice.

Barbora, čert a Mikuláš
Přibližovat dětem lidové tradice v souvislosti s adventem, odstraňovat strach z neznámých situací a postav při návštěvě Barbory ve školce, rozvíjet fantazii, představivost, tvůrčí myšlení a tvořivost při hrách na čertíky. Připravovat vánoční kulturní program pro veřejnost.

Tradice a zvyky
Vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru, seznámit děti s českými tradicemi a zvyky, ale i některými tradicemi a zvyky jiných národů, zamýšlet se nad jejich vzájemnými odlišnostmi. Zapojit děti do kulturního dění v obci.

Půjdem spolu do Betléma
Připravovat se a radostně prožívat očekávaný příchod Ježíška, seznámit se s příběhem o jeho narození, užít si společně slavnostní den ve školce.

Tři králové
Přiblížit dětem tradici svátku Tří králů vycházející z biblického příběhu, význam jejich navštěvování dříve a dnes, rozvíjet empatii, prosociální chování, přijímat odlišnosti.

Čáry máry
Probouzet v dětech fantazii a tvořivost inspirovanou tradicí pálení čarodějnic, seznamovat děti s historií této tradice a vést je k pochopení dobra a zla.

Velikonoce
Přiblížit dětem svátky jara spojené s poselstvím lásky, víry a naděje, symbolikou nového života. Seznámit je s tradicemi českých Velikonoc i s některými tradicemi jiných zemí.

5. OKÉNKEM DO SVĚTA

Okénko do světa

Záměrem bloku je poznávat planetu, život lidí i zvířat na jiném kontinentu, Českou republiku a naše bydliště. Mít povědomí o existenci vesmíru, rozvíjet kladný vztah k Zemi, k naší vlasti, k bydlišti, k životu. Vést děti k ochraně přírody, uvědomit si význam vody pro život. Seznámit se také s dopravními prostředky a pravidly bezpečnosti při cestování. Různé světové sportovní hry využít k motivaci ke sportu, týmové spolupráci, hře fair play, prohloubení vlastenectví a získání povědomí o existenci ostatních států a národů.

Naše Země
Podněcovat zájem dětí o nové informace, podporovat radost z objevování, mít povědomí o rozmanitosti života na Zemi, o významu životního prostředí a jeho ochraně.

Cestujeme letem světem (zvířata, lidé, život na jiném kontinentu)
Přiblížit dětem život na některém kontinentu, vytvořit povědomí o existenci jiných národů a jejich kultur, uvědomit si rozdíly a podobnosti života u nás a na jiném kontinentu, podporovat sociální cítění.

Moje vlast, bydliště a dům
Vytvářet u dětí citový vztah k domovu, k místu jejich bydliště, k České republice, probouzet zájem dětí o krásy naší vlasti, podporovat radost z objevování. Blíže děti seznámit s místem, kde bydlí, s jeho historií, památkami a zajímavými místy.

Jak vzniká řeka…
Osvojit si důležité poznatky o vodě, uvědomit si, že člověk je součástí živé i neživé přírody, kterou svým chováním ovlivňuje. Seznámit se s vlastnostmi vody, porozumět, že voda je pro život nepostradatelná, a že ji musíme chránit před znečištěním.

Poletíme do vesmíru
Podněcovat zájem dětí o nové informace, prožívat radost z objevování neznámého, poznat tajemství vesmíru, uvědomit si, že jsme jeho součástí.

Sportovní hry ve světě
Přiblížit dětem mezinárodní sportovní soutěže a utkání prostřednictvím sledování ukázek sportovních přenosů v mateřské škole a pořádáním vlastních pohybových aktivit. Prožívat sounáležitost s našimi reprezentanty, podporovat vlastenectví, zájem o sport a radost při jeho provozování. Vést děti k dodržování dohodnutých pravidel, týmové spolupráci a hře fair play.

Jezdíme, plujeme, létáme bezpečně
Seznamovat děti s dopravními prostředky a naučit je odhadovat rizika ohrožující jejich zdraví a bezpečnost, orientovat se v dopravním prostředí a používat, přiměřeně věku, základní pravidla silničního provozu, rozvíjet samostatné uvažování.

Cesta za dobrodružstvím (projekt indiáni, pravěk, hrdinové z pohádek…)
Prostřednictvím vlastních prožitků spojených s příběhem podněcovat děti k touze po poznávání přírody, historie, světa... Podporovat jejich radost z objevování, snahu hledat souvislosti a aktivně řešit vzniklé situace a úkoly. Rozvíjet dovednosti důležité pro budování mezilidských vztahů a spolupráci.

6. OKÉNKEM ZA TEBOU

Okénkem za tebou

Záměrem bloku je seznámit děti s určitými sociálními rolemi v životě člověka, vytvářet a upevňovat kladné mezilidské vztahy a pochopit, že někteří lidé se mohou chovat neočekávaně. Uvědomit si, co je domov, kdo všechno patří do rodiny, jak rodina funguje, jak důležitou roli mají děti. Seznámit se, z čeho se skládá lidské tělo, jaká je funkce jednotlivých částí, jak důležitá je ochrana zdraví a naopak, co by nám mohlo škodit. Vést děti k ohleduplnosti a vnímání odlišností mezi lidmi bez předsudků, k úctě k práci své i druhých. Připravit besídku pro rodiče a oslavit svátek dětí. V závěru bloku dětem připomenout pravidla bezpečného chování a ochrany zdraví svého i druhých o prázdninách.

Kdo jsem já, a kdo jsi ty (moje rodina)
Uvědomit si, co je domov, kdo všechno patří do rodiny, jak rodina funguje, jak důležitou roli mají děti. Seznámit děti s určitými sociálními rolemi v životě člověka, vytvářet a upevňovat kladné mezilidské vztahy a pochopit, že někteří lidé se mohou chovat neočekávaně. Rozvíjet schopnost organizovat si čas pro různé činnosti, rozlišovat jednotlivé části dne.

Já a moje tělo
Získávat základní poznatky o lidském těle, uvědomit si sám sebe, poznat své vlastní tělo, správně pojmenovávat jeho jednotlivé části i některé orgány a seznámit se s jejich funkcí. Vést děti k ochraně zdraví a bezpečí.

Moje zdraví
Vést děti ke zdravému životnímu stylu a odmítání toho, co škodí, k pochopení, že zdraví není samozřejmost a musíme ho chránit.

Čím budu
Chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí. Přibližovat dětem některá povolání, charakterizovat jejich činnost. Uvědomit si, že peníze si musí člověk vydělat, že mají nějakou hodnotu a že jimi šetříme, ale že jsou i důležitější věci v životě. Poznávat předměty kolem nás, mít povědomí, z čeho jsou vyrobené.

Všechny děti mají svátek
Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získávat sebevědomí a sebedůvěru činnostmi podporujícími radost, veselí a pohodu. Vést děti k vnímání odlišností mezi lidmi bez předsudků, k toleranci, ohleduplnosti a sociální citlivosti. Podporovat dětská přátelství.

Co jsme se naučili (besídka)
Překonat strach a ostych z veřejného vystupování a na slavnostní závěrečné besídce s rozloučením s předškoláky předvést, co jsme se naučili. Prožívat radost a slavnostní náladu.

Těšíme se na prázdniny
Rozšiřovat dětské povědomí o létě jako ročním období, vnímat přirozené změny v přírodě. Vzbuzovat radostnou náladu ve spojení s letními činnostmi, dbát na své zdraví a bezpečí, chovat se odpovědně ke svému okolí.